Over ODIOM / About ODIOM

Wat is ODIOM? / What is ODIOM?

ODIOM is dé studievereniging van de opleiding Pedagogische & Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. ODIOM heeft ruim 800 leden verspreid over de verschillende jaarlagen van deze opleidingen.
ODIOM is opgericht in 2003 en komt voort uit STUVO na de invoering van de brede bachelor “Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze brede bachelor vallen de studierichtingen: Orthopedagogiek (Jeugdzorg, Leerproblemen en Ondersteunen van personen met beperkingen) en Pedagogiek & Onderwijswetenschappen (Onderwijswetenschappen, Algemene gezinspedagogiek en Volwasseneneducatie).

ODIOM is the study association of the Pedagogical & Educational Sciences course, the Academic Teacher Training in Primary Education and the bridging course of Pedagogy (SPO) at the University of Groningen. ODIOM has more than 800 members spread over the different years of these courses. ODIOM was founded in 2003 and originates from STUVO after the introduction of the broad bachelor “Pedagogical Sciences & Educational Sciences” at the University of Groningen. This broad bachelor’s degree includes: Orthopedagogics (Youth Care, Learning Disabilities and Supporting Persons with Disabilities) and Pedagogy & Educational Sciences (Educational Sciences, General Family Pedagogy and Adult Education).

Wat betekent ODIOM? / What does ODIOM mean?

ODIOM is vernoemd naar OPERA DIDACTICA OMNIA (1657), de verzamelde werken van de theoloog, filosoof en pedagoog Comenius. Voor meer informatie over Comenius kun je kijken op de website van het Comenius museum.

ODIOM is named after OPERA DIDACTICA OMNIA (1657), the collected works of the theologian, philosopher and educator Comenius. For more information about Comenius you can visit the website of the Comenius museum.

Motto 

“Waar je studie eindigt, gaat ODIOM verder!”

“Where your study ends, ODIOM continues!”

Visie / Vision

ODIOM is een bruisende vereniging die zich vanuit een betrokken, open en professionele grondslag richt op het vormen van de schakel tussen student zijn, jezelf ontwikkelen, opleiding en werkveld. Studievereniging ODIOM stelt  haar leden in staat zich te ontwikkelen op persoonlijk en studiegerelateerd gebied. De diversiteit van het aanbod maakt het de leden mogelijk om te bouwen aan een netwerk met medestudenten, de opleiding en instellingen uit het werkveld. Daarnaast is ODIOM een vereniging waar leden samenkomen voor het opbouwen van sociale contacten en voor deelname aan ontspannende activiteiten. ODIOM is een vereniging waar iedereen zijn of haar vruchten van kan en mag plukken.

ODIOM is a vibrant association that focuses on forming the link between being a student, developing yourself, training and the professional field from a committed, open and professional basis. Study association ODIOM enables its members to develop in a personal and study-related area. The diversity makes it possible for members to build a network with fellow students, the study program and institutions from the professional field. In addition, ODIOM is an association where members come together to build social contacts and to participate in relaxing activities. ODIOM is an association from which everyone can and may reap the benefits.

Missie / Mission

Studievereniging ODIOM is een jonge en groeiende vereniging die als doel heeft de contacten tussen de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Academische Pabo en studenten van het schakelprogramma stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen. ODIOM is een gezellige vereniging waar leden sociale contacten opdoen middels vele commissies en activiteiten. ODIOM behartigt de belangen van haar leden door studenten vanaf het begin van hun studie te faciliteren, te stimuleren en te ondersteunen middels het organiseren van activiteiten op studiegerelateerd en sociaal gebied.

De vereniging tracht een professioneel karakter uit te stralen. Een hoog niveau van professionaliteit wordt nagestreefd waarbij laagdrempeligheid en toegankelijkheid een belangrijke rol spelen.

ODIOM is zowel bezig met het heden als de toekomst. De vereniging kan voortbouwen op een stevige fundering die in het verleden is gelegd voor een bloeiende vereniging. Het beleid van de vereniging wordt dusdanig ingericht dat ODIOM zich kan blijven ontwikkelen naar aanleiding van actuele en komende ontwikkelingen. Zo zal ODIOM de sterke positie van schakel tussen student, opleiding en werkveld ook voor de toekomst blijven behouden.

Study association ODIOM is a young and growing association that aims to stimulate contacts between the students of Pedagogical and Educational Sciences, Academic Pabo and students of the bridging program and to promote the interests of its members. ODIOM is a friendly association where members make social contacts through many committees and activities. ODIOM represents the interests of its members by facilitating, encouraging and supporting students from the start of their studies by organizing activities related to study and social fields.

The association tries to radiate a professional character. A high level of professionalism is strived for, whereby low threshold and accessibility play an important role.

ODIOM is concerned with the present as well as the future. The association can build on a solid foundation that has been laid in the past for a thriving association. The association’s policy is designed in such a way that ODIOM can continue to develop in response to current and future developments. In this way, ODIOM will continue to maintain its strong position as a link between student, study program and the professional field for the future.

Wat heeft ODIOM zoal te bieden? / What does ODIOM offer?

ODIOM biedt zowel op studiegerelateerd als op sociaal gebied verschillende activiteiten aan. Bij studiegerelateerde activiteiten kan gedacht worden aan lezingen, meeloopdagen, excursies, symposia en buitenlandse reizen. Daarnaast worden sociale activiteiten en borrels georganiseerd, die een ontspannend en informeel karakter hebben. Verder verschijnt er drie keer per jaar een ODIOM-Magazine en wordt er één keer per jaar een Almanak uitgebracht. Tot slot bieden wij ook nog boekenkorting voor leden aan. Daarnaast bieden wij ook boekenkorting voor leden aan en krijgt ieder ODIOM-lid een digitale ODIOM-kortingsticker waarmee je bij verschillende bedrijven korting kunt krijgen. Alle bovenstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de verschillende commissies van ODIOM.

ODIOM offers various activities in the study-related as well as in the social field. Study-related activities include lectures, field days, excursions, symposia and trips abroad. In addition, social activities and drinks are organised, which have a relaxing and informal character. Furthermore, an ODIOM Magazine is published three times a year and an Almanac is published once a year. We also offer a book discount for members. Finally, every ODIOM member receives a digital ODIOM discount sticker with which you can get a discount at various companies. All the above activities are made possible in part by the various committees of ODIOM.

Bestuurskamer

De bestuurskamer bevindt zich in kamer 0003 van het Nieuwenhuisgebouw  aan de Grote Rozenstraat 38. Als je binnenkomt in het Nieuwenhuisgebouw voor de trap links, door de klapdeuren en dan de kamer voor de trap links.

The boardroom is located in room 0003 of the Nieuwenhuis building at Grote Rozenstraat 38. When you enter the Nieuwenhuis building, go left before the stairs, through the swinging doors and then it’s the room before the stairs on the left.

Inloopuren / Walk-in hours

Tijdens de inloopuren kun je langskomen op onze kamer. Hier kun je terecht met al je vragen omtrent commissies, lidmaatschap en andere zaken, of gewoon om gezellig een kop koffie of thee te komen drinken! De inloopuren zijn elke werkdag van 12:00 tot 14:00 uur. Op woensdagen zijn we van 12:00 tot 16:00 uur geopend.

Let op! Gedurende vakanties en tentamenperioden gelden er afwijkende openingstijden.

You can visit our room during the walk-in hours. Here you can go with all your questions about committees, membership and other matters, or just to have a nice cup of coffee or tea! The walk-in hours are every working day from 12:00 to 14:00. On Wednesdays we are open from 12:00 to 16:00.

Please note! Different opening hours apply during holidays and exam periods.

Lid worden / Become a member

Iedereen die Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen studeert, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs of het schakelprogramma volgt aan de RuG kan lid worden van ODIOM. Meer informatie over lidmaatschap en contributie kun je hier vinden.

Anyone who studies Pedagogical and Educational Sciences, the Academic Teacher Training in Primary Education or follows the bridging program at the University of Groningen can become a member of ODIOM. More information about membership and contribution can be found here.

Actief worden / Become active

Niet alleen kun je profiteren van de activiteiten die ODIOM organiseert, je kunt ook zelf actief deelnemen binnen de vereniging. Dit kun je doen door plaats te nemen in een commissie, jaarvertegenwoordiging of door een bestuursjaar te doen. Je doet hiermee ervaring op met vergaderen, besturen en het organiseren van activiteiten.

Elk actieve ledenjaar start in oktober. Vanaf september worden nieuwe actieve leden geworven, maar af en toe worden ook gedurende het studiejaar nieuwe actieve leden gezocht. Mocht je interesse hebben om plaats te nemen in een van de commissies, structuren of jaarvertegenwoordigingen, dan kun je contact opnemen met het bestuur door middel van een e-mail  naar de Commissaris Interne Contacten via intern@odiom.nl.

Not only can you benefit from the activities that ODIOM organizes, you can also participate actively within the association. You can do this by taking a seat on a committee, year representation or by doing a board year. You gain experience with meeting, managing and organizing activities.

Each active members year starts in October. New active members are recruited from September, but occasionally new active members are also sought during the academic year. If you are interested in taking a seat on one of the committees, year representations or structures, you can contact the board by sending an e-mail to the Commissioner of Internal Affairs at internal@odiom.nl.

Adreswijziging doorgeven / Inform about a change of address

Ga je verhuizen? Wil je je adres wijzigen? Wil je je e-mailadres wijzigen of heb je een nieuw telefoonnummer? Stuur je nieuwe gegevens naar bestuur@odiom.nl.

Are you going to move? Do you want to change your address? Do you want to change your email address or do you have a new phone number? Send your new data to bestuur@odiom.nl.

Lidmaatschap opzeggen/opgeven als alumnus / Canceling/registering as an alumnus

Ben je afgestudeerd? Ga je een andere studie doen of ga je helemaal stoppen met de studie? Via  een e-mail naar bestuur@odiom.nl kun je je afmelden, je lidmaatschap opzeggen en/of je inschrijven als alumnus. Als alumnus willen we je blijven betrekken bij ODIOM. Zo worden er bijvoorbeeld verscheidende activiteiten speciaal voor alumni georganiseerd, maar daarnaast mag je natuurlijk ook nog steeds deelnemen met korting aan de reguliere activiteiten van ODIOM.

Have you graduated? Are you going to do another study or are you going to stop studying completely? You can unsubscribe, cancel your membership and/or register as an alumnus by sending an e-mail to bestuur@odiom.nl. As an alumnus, we want to continue to involve you in ODIOM. For example, various activities are organized especially for alumni, but you can of course still participate with a discount in the regular activities of ODIOM.

Contactgegevens / Contact details

Voor de contactgegevens van ODIOM: Kijk hier
Voor de telefoonnummers en emailadressen het ODIOM-bestuur: Kijk hier
Voor de emailadressen van ODIOM-commissies: Kijk hier

For the contact details of ODIOM: Click here
For the telephone numbers and email addresses of the ODIOM board: Click here
For the email addresses of ODIOM committees: Click here