Ombudsfunctionaris

Ervaar je als student een probleem of weet je niet waar je hiermee terecht kunt? Dan kun je sinds september 2021 ook bellen of mailen naar de onafhankelijke ombudsfunctionaris Carolijn Winnubst. Deze nieuwe functie is een aanvulling op de bestaande hulpstructuur van sociale veiligheid. Andere actoren in de hulpstructuur zijn onder meer studieadviseurs, studiedecanen, PhD-counsellors, studentenpsychologen en klachtencommissies zoals de klachtencommissie Seksuele Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie (SIAGD).

De ombudsfunctionaris is laagdrempelig en biedt in eerste instantie een luisterend oor waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Daarnaast kan de ombudsfunctionaris bemiddelen, advies en begeleiding bieden en zo nodig/gewenst verwijzen en onderzoek (laten) verrichten. Het doel van deze nieuwe functie is ongewenste (gedrags)patronen die een negatieve invloed hebben op een gezond en veilig leer- en werkklimaat van de universiteit te signaleren en te onderzoeken. Om het lerend vermogen van de universiteit te vergroten kan de ombudsfunctionaris tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.

Met vriendelijke groet,

Carolijn Winnubst

Ombudsfunctionaris,

Aanwezig: ma t/m do 06 – 254 314 37