Ombudsfunctionaris

Ervaar je als student een probleem of weet je niet waar je hiermee terecht kunt? Dan kun je sinds

september 2021 ook bellen of mailen naar de onafhankelijke ombudsfunctionaris Carolijn Winnubst.

Deze nieuwe functie is een aanvulling op de bestaande hulpstructuur van sociale veiligheid. Andere

actoren in de hulpstructuur zijn onder meer studieadviseurs, studiedecanen, PhD-counsellors,

studentenpsychologen en klachtencommissies zoals de klachtencommissie Seksuele Intimidatie,

Agressie, Geweld en Discriminatie (SIAGD).

 

De ombudsfunctionaris is laagdrempelig en biedt in eerste instantie een luisterend oor waarbij de

vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Daarnaast kan de ombudsfunctionaris bemiddelen, advies en

begeleiding bieden en zo nodig/gewenst verwijzen en onderzoek (laten) verrichten.

Het doel van deze nieuwe functie is ongewenste (gedrags)patronen die een negatieve invloed

hebben op een gezond en veilig leer- en werkklimaat van de universiteit te signaleren en te

onderzoeken. Om het lerend vermogen van de universiteit te vergroten kan

de ombudsfunctionaris tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.

Met vriendelijke groet,

 

Carolijn Winnubst

Ombudsfunctionaris,

Aanwezig: ma t/m do

06 – 254 314 37